Doklady potrebne na vydanie cestovneho pasu

2020-01-23 14:03

Oban Slovenskej republiky m prvo na vydanie cestovnho pasu, ak nie s dvody na odoprenie jeho vydania alebo jeho odatie ( 4 ods. 2 zkona). Cestovn pas sa vydva s zemnou platnosou do vetkch ttov sveta ( 8 ods. 2 zkona).Ak je oban driteom cestovnho pasu s platnosou na 10 rokov, druh cestovn pas sa mu vyd s platnosou na 5 rokov. Vevyslanectv a generlne konzulty Slovenskej republiky v zahrani (alej len vevyslanectv) s prslun na prijmanie iadost o vydanie cestovnho pasu, na vydanie doklady potrebne na vydanie cestovneho pasu

iados o vydanie cestovnho pasu podva oban osobne na oddelen dokladov v mieste trvalho alebo prechodnho bydliska alebo v mieste, kde sa zdriava. Pri podvan iadosti mus by iadate vdy osobne (okrem bezvldnosti), aby mohli pracovnci zosnma jeho biometrick daje (fotografia, odtlaky prstov) a podpis.

Cestovn pas je majetkom Slovenskej republiky ( 4 ods. 1 zkona). Oban Slovenskej republiky m prvo na vydanie cestovnho pasu, ak nie s dvody na odoprenie jeho vydania alebo jeho odatie ( 4 ods. 2 zkona). Cestovn pas sa vydva s zemnou platnosou do vetkch ttov sveta ( Na prechodn pobyt nemus by radne prihlsen. Oban ijci v zahrani me poda iados o vydanie cestovnho pasu aj na prslunom zastupiteskom rade Slovenskej republiky. Oban mus by pri podan iadosti o vydanie cestovnho pasu osobne prtomn. doklady potrebne na vydanie cestovneho pasu Vydanie cestovnho pasu s platnosou na 1 rok obanovi, ktormu nie je doasne mon zosnma odtlaky prstov: Oban star ako 16 rokov. do 30 dn 30, do 10 pracovnch dn 60, do 2 pracovnch dn 90. Oban mlad ako 16 rokov. do 30 dn 8, do 10 pracovnch dn 16, do 2 pracovnch dn 24.

Vybavovanie pasu nie je zloit, no uistite sa, e mte pripraven dokumenty aj dostatok asu. Dospel platia za vydanie do 30 dn poplatok 33 eur. doklady potrebne na vydanie cestovneho pasu Od 15. janura 2008 sa na oddeleniach dokladov vydvaj nov cestovn pasy s biometriou. Prvm biometrickm dajom je podoba tvre. Druh biometrick daj, ktorm s odtlaky prstov bol zaveden 22. jna 2009. Obania musia by pri podan iadosti o vydanie cestovnho pasu osobne prtomn. Na prechodn pobyt nemus by radne prihlsen. Cestovn pas vydva obanovi okresn riaditestvo Policajnho zboru prslun poda miesta trvalho alebo prechodnho pobytu obana alebo miesta, kde si oban pod iados o vydanie cestovnho pasu. Obania musia by pri podan iadosti o vydanie cestovnho pasu Vku sprvneho poplatku za iados o vydanie cestovnho pasu Slovenskej republiky podan na zastupiteskom rade Slovenskej republiky stanovuje prloha k zkonu. Z. z. o sprvnych poplatkoch v znen neskorch prvnych predpisoch v asti XVIII. v poloke 243. Splnomocnenie Poplatok poda tejto poloky sa vyberie

Rating: 4.69 / Views: 488

A list of my favorite links