Dz. urz. woj. zachodniopomorskiego

2020-01-29 04:45

obkowym przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 1, poz. 5). 4. Uchwaa wchodzi w ycie pierwszego dnia drugiego miesica nastpujcego po miesicu ogoszenia w Dzienniku Urzdowym WojewdztwaWojewdztwa Zachodniopomorskiego Nr 13 1284 Poz. 213 214 2008 rok 302. 400 z co stanowi 2, 34 do planowanych dochodw 2009 rok 112. 500 z co stanowi 0, 86 do planowanych dochodw 2010 rok i nie przekroczy 60 corocznie planowanych dochodw budetowych, tj. limitu okrelonego art. 170 ustawy o fi dz. urz. woj. zachodniopomorskiego

2009 r. w sprawie obszarw chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 66, poz. 1804) (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. , poz. 2753), ktry stanowi 2. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od daty ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa 3.

Witryna Elektroniczne Dzienniki Urzdowe uywa plikw cookies i podobnych technologii m. in. w celach: wiadczenia usug, statystyk, dostosowywania widokw do preferencji uytkownikw. Witryna Elektroniczne Dzienniki Urzdowe uywa plikw cookies i podobnych technologii m. in. w celach: wiadczenia usug, statystyk, dostosowywania widokw do preferencji uytkownikw. dz. urz. woj. zachodniopomorskiego Wojewdztwa Zachodniopomorskiego Nr 70 Poz. 1867 4. Rozstrzygnicia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych miasta oraz zasadach ich finansowania stanowi zacznik nr 3,

2. 1. W zaczniku nr 1 do uchway Nr LXVI Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 83, poz. 1465) nowe brzmienia otrzymuje 25, tj. : 25 1. Sotys oraz czonkowie Rady Soeckiej wybierani s w gosowaniu tajnym, bezporednim, spo dz. urz. woj. zachodniopomorskiego Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Zachodniopomorskiego 2 Poz. 4737 e) zaopatrzenie w energi elektryczn ze stacji transformatorowych lokalizowanych na terenach oznaczonych symbolami: 63E, 65E, 66E, 67E lub ze stacji lokalizowanych na poszcze Podstaw do ogoszenia aktu normatywnego lub innego aktu prawnego jest akt w formie dokumentu elektronicznego opatrzony przez upowaniony do wydania aktu organ bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 18 wrzenia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2016 r. , poz. 296 i poz. 1579), weryfikowanym przy Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Zachodniopomorskiego Nr 84 2204 Nr XXXV Rady Miejskiej w TrzciskuZdroju z dnia 29 wrzenia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budetu Gminy Trzcisko Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Zachodniopomorskiego Nr 77 Poz. 2033 2044 Nr XXXIV Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniajca uchwa w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szk prowadzonych na

Rating: 4.53 / Views: 614

A list of my favorite links